bergarter / madelen

bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre nedbrytende bergarter, men kalkrike rester fra dyr kan inngå i en bergart. de er alle kjemisk sammensatte. det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper.

magmatiske bergarter

De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet størkner og omdannes til bergarter. Det er beskrevet mer enn 700 ulike magmatiske bergarter, de fleste dannet under jordskorpens overflate. Den opprinnelige smeltingen med lava skyldes økt temperatur, redusert trykk, eller mineralblanding.

Magmatisk bergart
man kan kjenne igjen en magmatisk bergart ved å se etter prikker. i en magmatisk bergart er det masse prikker over hele steinen.

 

sedimentære bergarter

sedimentære bergarter er blitt dannet ved avsetning eller avleiring av mineraler og gamle bergartsfragmenter. sedimentære bergarter er vanligst dannet av materiale fra eldre nedbrytende bergarter. disse er forvitret på grunn av frost, mekaniske påkjenninger, ras og isbreer. disse har blitt avsatt etter å ha blitt ført med vind eller vann. vanligst er de ført med vannmasser (elv) ut i et basseng (vann, havet) og blitt avsatt der, lag på lag. nærmest elveutløpet avsettes de største og tyngste fragmentene, mens de små og lette fragmentene føres med vannmassene lengre ut i bassenget før de synker til bunnen og avsettes.

Sedimentære bergarter
vi kan kjenne igjen en sedimentær bergart ved å se at den ligger som ”lag på lag”. ofte i sedimentære bergarter er det også fossiler.

 

metamorfe bergarter

metamorf bergart eller omdannede bergarter blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, temperatur og/eller kjemisk påvirkning. bergartene smeltes ikke, men blir omdannet og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. den har hatt en metamorfose.

metamorfe bergarter er dannet av en blanding av en eller flere, magmatiske eller sedimentære bergarter. faktorer som kreves for at en bergart skal gjennomgå metamorfose:

  • temperatur
  • trykk
  • ionetransport
  • differensielt stress
  • metasomatose (varmt grunnvann)
Metamorfe
metamorfe bergarter har ofte et stripete eller bølget mønster og er sjelden helt ensformig i struktur eller mønster.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s